Zapraszamy na wykład w ramach inicjatywy Geonight, 9 kwietnia br, godz. 18:00

W ramach inicjatywy Geonight, która odbywa się pod patronatem EUGEO, IGU oraz PTG Cezary Mądry przedstawi wykład Пространственные структуры городов Польши. Пример города Познань (Struktury przestrzenne miast w Polsce. Przykład miasta Poznania). Ze względu na prośbę jednostek naukowych w Rosji wykład odbędzie się w języku rosyjskim.

Celem wykładu będzie zapoznanie słuchaczy z najczęściej występującymi w Polsce strukturami przestrzennymi miast. Prelekcja będzie się składać z dwóch części. W pierwszej omówione zostaną typowe przestrzenne struktury morfologiczne, demograficzne, społeczne i funkcjonalne miast (głównie w Polsce). W części drugiej uwaga zostanie skupiona na identyfikacji tych struktur w mieście Poznaniu.

Bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa

Link do spotkania MS Teams

Уважаемые дамы и господа!

Сердечно приглашаю вас на лекцию под эгидой Association of Geographical Societies in Europe (EUGEO), International Geographical Union (IGU) и Polskiego Towarzystwa Geograficznego (Польское географическое общество).

Тема моего выступления – Пространственные структуры городов Польши. Пример города Познань.

Цель лекции – познакомить слушателя с типичной пространственной структурой городов Польши. Она состоит из двух частей: В первой части будут рассмотрены основные пространственные структуры городов: морфологические, демографические, социальные и функциональные. Эта часть будет проиллюстрирована множеством примеров, в основном польских городов. Во второй части эти структуры будут подробно рассмотрены на примере города Познань (Польша).

До встречи!

ZARZĄD I KOMISJA REWIZYJNA OP PTG W KADENCJI 2021-2024

W dniu 14 stycznia 2021 r. w Oddziale Poznańskim Polskiego Towarzystwa Geograficznego odbyło się Walne Zebranie Członków, na którym przeprowadzone zostały wybory przewodniczącego i członków zarządu oraz wybory członków komisji rewizyjnej.

Przewodniczącym Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w kadencji 2021-2024 został Cezary Mądry. Dokonano także wyboru czterech członków zarządu, którzy po pierwszym posiedzeniu objęli następujące funkcje: Iwona Hildebrandt-Radke – zastępca przewodniczącego, Janusz Górny – sekretarz, Martyna Olkowska – zastępca sekretarza, Paweł Matulewski – skarbnik.

W skład komisji rewizyjnej weszli: Paweł Churski, Krystyna Milecka i Zbigniew Zwoliński.

Rok 2021 to Międzynarodowy Rok Jaskiń i Krasu

W dniu 26 stycznia 2021 Międzynarodowa Unia Speleologiczna zainaugurowała Międzynarodowy Rok Jaskiń i Krasu. Projekt ma na celu promocję problematyki dotyczącej zjawisk krasowych oraz zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony obszarów krasowych.

Ulotka Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu https://tpn.pl/upload/filemanager/IYCK-Leaflet-Polish.pdf

Szczegółowe informacje na stronach internetowych:

http://iyck2021.org/
http://www.facebook.com/uisspeleo
http://twitter.com/uisspeleo
http://www.instagram.com/uisspeleo/
http://uis-speleo.org/
http://www.facebook.com/kwartalnik.Jaskinie

Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika przygotowała cykl wykładów popularnonaukowych na temat zjawisk i regionów krasowych i jaskiniowych w Polsce i na świecie – zobacz http://www.speleo.ptpk.org/

Zapraszamy do wirtualnego udziału w Międzynarodowym Roku Jaskiń i Krasu!

Czy wiesz, która jaskinia jest najdłuższa ? a która najgłębsza ?
Wszystkie informacje znajdziesz na stronie: http://www.caverbob.com/

Fot. Małgorzata Mazurek

Zapraszam na Walne Zebranie Członków Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2021 r., o godz. 19:15. Podczas zebrania wybrany zostanie Zarząd Oddziału Poznańskiego PTG na kolejną, czteroletnią kadencję.

Program Walnego Zebrania Członków Oddziału:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Sprawozdanie Zarządu OP PTG za kadencję 2016-2020
 6. rzeczowe
 7. finansowe
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OP PTG za kadencję 2016-2020
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami
 10. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi OP PTG
 11. Wybór członków Zarządu OP PTG na kadencję 2021-2024
 12. Wybór członków Komisji Rewizyjnej OP PTG na kadencję 2021-2024
 13. Komunikaty dotyczące bieżącej działalności PTG
 14. Dyskusja, wolne głosy

Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams.

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Ze względu na wagę poruszanej problematyki bardzo proszę o niezawodny udział w spotkaniu.